Polityka Prywatności Syntom Metal Recycling Sp. z o.o  ul. Wysoka 61/65 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Syntom Metal Recycling Sp. z o.o – www.syntom.pl – chronimy prywatność osób, które się z nami kontaktują. Ta polityka wyjaśnia w jaki sposób oraz jakie są prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy.

Aktualizacja 9 września 2019 r.

Administratorem danych osobowych przekazywanych do Syntom Metal Recycling Sp. z o. jest:
Syntom Metal Recycling Sp. z o.o  ul. Wysoka 61/65 97-200 Tomaszów Mazowiecki (dalej określany jako „Administrator”).

Wszelkie pytania, uwagi lub żądania odnośnie Państwa danych osobowych prosimy kierować na powyższy adres Administratora lub na adres poczty elektronicznej: biuro@syntom.pl

Dane osobowe.
Formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej zawiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon. Podanie tych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W razie ich niepodania lub podania nieprawidłowych danych Administrator nie będzie miał możliwości udzielenia odpowiedzi na przesłaną informację.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)( „RODO”) – art. 6 ust. 1 lit a), c), d), f) RODO. Cel przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
A. udzielenia odpowiedzi osobom, które przekazują Administratorowi informacje poprzez formularz kontaktowy online i udzieliły zgody w tym zakresie;

B. wypełniania obowiązków ciążących z mocy prawa na Administratorze, np. do wykrywania czynów zabronionych na mocy ustawy lub zapobiegania takim czynom;

C. ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą lub innej osoby fizycznej
w sytuacji zagrażającej tym interesom;

D. realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak:
a. zapewnienie efektywnej komunikacji z otoczeniem rynkowymi, w szczególności z osobami, które się z nami kontaktują;
b. zapewnienie korzystania z naszej strony internetowej zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w tym ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń
Administratora;
c. poprawa jakości i przejrzystości działania strony internetowej; oraz
d. utrzymanie sprawnego zarządzania biznesem oraz relacjami z otoczeniem grupy kapitałowej Administratora.

Okres przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe są przechowywane lub przetwarzane zawsze w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu ich przetwarzania.
W przypadku:
a) wyrażonej zgody będą przechowywane lub przetwarzane do czasu powiadomienia nas o jej wycofaniu lub ograniczeniu;
b) obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (w prawie polskim lub unijnym) będą przechowywane lub przetwarzane zgodnie z takim obowiązkiem prawnym;
c) niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej będą przechowywane lub przetwarzane do momentu ustania stanu zagrożenia dla tychże żywotnych interesów, prawnie chronionych dóbr;
d) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora będą
przechowywane lub przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub zakończenia realizacji takiego interesu.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora.
A. Prawo dostępu do danych osobowych – każdy może dowiedzieć się, czy jego dane osobowe są przechowywane przez Administratora, a jeśli tak, to w jaki sposób.
B. Prawo do sprostowania danych osobowych –każdy może sprostować, modyfikować, aktualizować dane osobowe, które go dotyczą.
C. Prawo do bycia zapomnianym – Administrator usuwa dane osobowe i zaprzestaje ich przetwarzana, jeśli dane te przestaną być niezbędne do celów ich zbierania lub
przetwarzania, jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą cofnie swoją zgodę na ich przetwarzanie, zażąda ograniczenia ich przetwarzania lub wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania. Zastrzeżenie – dalsze zatrzymywanie danych osobowych przez Administratora powinno być uznane za zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do korzystania z wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

D. Prawo do wycofania zgody – w każdej chwili można wycofać lub zmodyfikować udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

E. Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
F. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu –osoba, której dane Administrator przetwarza ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych dotyczących jej szczególnej sytuacji. W sprzeciwie należy wskazać informacje, które pozwolą Administratorowi ocenić, czy interesy lub podstawowe prawa i wolności tej osoby mają nadrzędny charakter nad ważnymi prawnie uzasadnionymi interesami Administratora.
G. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku zastrzeżeń do sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych, można złożyć skargę do Rzecznika Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/. Administrator udzieli odpowiedzi na zapytania lub żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania zgłoszenia.

Pliki cookies.
Pliki cookies to informacje tekstowe zapisywane na urządzeniu, za pomocą którego przeglądana jest strona internetowa. Pliki cookies na naszej stronie nie gromadzą żadnych danych osobowych o użytkownikach (nie zawierają żadnych kodów śledzących). Typy plików cookies i cel ich stosowania:
A. Funkcjonalne.
Domyślnie w chwili obecnej w plikach cookies jest przechowywane tylko zgoda na wykorzystywanie przez stronę plików cookies oraz wybór języka strony internetowej.
Zgoda ta jest przechowywana przez 30 dni.Jest wykorzystywana de facto tylko po to, by nie wyświetlać za każdym razem okienka o wykorzystywaniu plików cookies oraz aby
wyświetlać stronę w preferowanym języku. Ma to ułatwić korzystanie z naszej strony
dla powracających Użytkowników.
B. Analityczne – Google Analytics.Google Analytics gromadzi własne pliki cookie, czyli dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami użytkownika w witrynie lub aplikacji, by mierzyć i raportować statystyki interakcji użytkowników z witrynami lub aplikacjami, które korzystają z Google Analytics. Klienci mogą dostosowywać pliki cookie i gromadzone dane za pomocą takich funkcji jak: ustawienia plików cookie, identyfikator User-ID, Import danych i platforma Measurement Protocol.
Więcej informacji: https://support.google.com/analytics/answer/6083646 Użytkownik strony internetowej może w każdej chwili zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dokładamy wszelkich starań, aby dane przesyłane przez naszą stronę internetową były zabezpieczone przed nieuprawnionym ich wykorzystaniem (np. uniemożliwiamy podszywanie się pod inne osoby). Nie można jednak zagwarantować bezpieczeństwa w sieci Internet w 100%, więc przesyłanie nam danych osobowych wiąże się dla Użytkownika z ryzykiem ich nieuprawnionego przechwycenia. Zapewniamy ochronę zebranych, przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych zgodnie z Polityką ochrony danych osobowych w Grupie Kapitałowej Syntom Metal Recycling Sp. z o  [Link do zakładki www].
Dzieci.
Administrator nie zbiera świadomie danych osobowych od osób, które nie ukończyły 16 lat.

Zmiany Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności Syntom Metal Recycling Sp. z o.o   może być od czasu do czasu zmieniana. Aktualna jej wersja jest publikowana na naszej stronie internetowej www.esyntom.pl. Skontaktujemy się z osobami, których dane osobowe przetwarzamy, jeśli zmiana polityki prywatności oznaczałaby jakiekolwiek ograniczenie ich praw, lub w razie zmiany Administratora danych osobowych.