syntom_icon

Ogólne Warunki Zakupu

Syntom Metal Recycling Sp. z o.o

Poniżej zawarte Ogólne Warunki Zakupu (dalej: OWZ) stanowią integralną część zawieranych przez Syntom Metal Recycling Sp. z o.o. (dalej: Odbiorca), z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767256, NIP 5242680231, REGON 141887399, z Dostawcami umów.

Postanowienia, porozumienia czy uzgodnienia odbiegające od OWZ lub je uzupełniające stanowią część umowy wyłącznie w przypadku ich uzgadniania w drodze pisemnej.  Przy wykładni pojęć zawartych w niniejszych OWZ uzupełniająco znajdą zastosowanie, w razie wątpliwości, obowiązujące warunki INCOTERMS 2020.

 1. Zamówienia, jak i inne oświadczenia są wiążące, jeżeli zostały potwierdzone na piśmie przez Odbiorcę.
 2.  Zamówienie stanowi potwierdzenie umowy zawartej osobiście, telefonicznie lub mailowo.
 3. Brak odpowiedzi Dostawcy na otrzymane zamówienie w terminie 12 godzin od wysłania drogą mailową zamówienia przez Odbiorcę oznacza zgodę Dostawcy na zawarte w zamówieniu warunki.
 4. Podane ceny są co do zasady stałe i niezmienne. Obejmują wynagrodzenie za obciążające Dostawcę świadczenia i o ile nie zostało uzgodnione inaczej, także wszelkie koszty poniesione do momentu dostawy towaru do siedziby Odbiorcy lub innego wskazanego przez niego zakładu.
 1. Terminy dostaw wskazane w zamówieniu są wiążące dla Dostawcy.
 2. W przypadku braku wskazania terminu dostawy w zamówieniu, dostawa winna nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie wskazanym przez Odbiorcę.
 3. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Odbiorcy o przyczynach i przewidywanym okresie opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia.
 4. W razie dokonania dostawy przed uzgodnionym terminem Odbiorca może wstrzymać się od przyjęcia dostawy do czasu jej umówionego terminu wykonania.
 1. Dostawa towaru winna zostać wykonana do wskazanego przez Odbiorcę miejsca przeznaczenia.
 2. Dostawca zobowiązany jest w dniu wysyłki towaru, poprzez zgłoszenie wysyłki, przekazać Odbiorcy informacje odnośnie numeru zamówienia/umowy, ilości i dokładnego oznaczenia rodzaju dostarczanego towaru oraz przygotować wszelkie wymagane urzędowo dokumenty dotyczące dostawy, w szczególności dokumenty celne. Przy niezachowaniu powyższego obowiązku, wszelkie ryzyko lub powstałe koszty z tego tytułu obciążają Dostawcę.
 3. Użyte do opakowania  materiały muszą zostać przez Dostawcę przyjęte z powrotem bez obciążania Odbiorcy jakimikolwiek kosztami z tego tytułu. W razie braku odbioru materiałów opakowaniowych zostaną one zutylizowane na koszt Dostawcy.
 4. Niedobory w dostawach lub naddostawy są niedopuszczalne, chyba że Odbiorca zaakceptuje niedobory lub naddostawy.
 5. Przy dostawach obowiązuje waga towaru ustalona przez ważenie towaru na atestowanych wagach w zakładach Odbiorcy.
 6. Potwierdzenie dostawy Dostawca winien potwierdzić pisemnie w ustalonym miejscu dostawy towaru.
 1. Po zgodnej z umową dostawie, Dostawca zobowiązany jest dostarczać Odbiorcy pisemny rachunek (fakturę). Faktura (rachunek) musi zawierać numer zamówienia, miejsce odbioru, pełny opis dostarczanego towaru, ilość towaru, wagę, jednostki wagi, numer identyfikacji podatkowej, ewentualny numer VAT-UE. W przypadku zwolnienia towaru spod cła lub opodatkowania należy wskazać na tą okoliczność na fakturze (rachunku).
 2. Przy przedterminowych dostawach, Odbiorca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty za dostarczony towar do dnia, w którym zapłata miałaby nastąpić, przy zgodnej z ustalonym terminem dostawie.
 1. Odbiorca ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku kiedy opóźnienie w dostawie towaru wynosi powyżej 2 dni roboczych. W takim przypadku, Dostawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 30% dostawy będącej przedmiotem zamówienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Odbiorca może potrącać wszelkie należności przysługujące mu wobec Dostawcy z należnościami przysługującymi Dostawcy wobec Odbiorcy.
 3. W przypadku zwrotu towaru z uwagi na wady jakościowe, Dostawca zobowiązany do niezwłocznego zwrotu pobranych kwot wynagrodzenia. W razie braku zwrotu pobranego wynagrodzenia Odbiorca będzie uprawniony, do zatrzymania towaru do momentu pełnego zwrotu pobranego wynagrodzenia.
 1. Dostawca gwarantuje, iż dostarczony towar posiada uzgodnione umową właściwości, w szczególności co do ilości, jakości i specyfikacji zamówionego towaru.
 2. Wszystkie dostawy winne być wolne od składników szkodliwych dla procesu jego obróbki i przechowywania. Powyższe obejmuje również obowiązek Dostawcy do zbadania towaru pod kątem materiałów wybuchowych i istnienia pustych przestrzeni w dostawie. Za szkody powstałe wskutek dostarczenia takich materiałów odpowiedzialność ponosi w całości Dostawca.
 3. Wszelki dostarczany towar musi być wolny od promieniowania jonizującego, o stopniu przewyższającym naturalne promieniowanie własne stali. Poziom przekraczający naturalne promieniowanie stali, występuje w razie wskazania przez odpowiednie urządzenie mierzące Odbiorcy, promieniowania przekraczającego naturalne promieniowanie tła. Przekroczenie takiego promieniowania zostanie po dalszej kontroli udokumentowane w protokole badania. W razie stwierdzenia promieniowania, Odbiorca będzie upoważniony do odmowy odbioru towaru objętego takim promieniowaniem i do poinformowania o tym fakcie właściwych organów, jak i Dostawcy. O ile odpowiedni organ nie zarządzi inaczej, Dostawca winien w ciągu dwóch dni od poinformowania go o odmowie przyjęcia towaru, przedmiotowy towar odebrać albo zarządzić i dokonać jego utylizacji. Wszystkie koszty związane z odmową odbioru towaru przez Odbiorcę, koszty transportu powrotnego i utylizacji  ponosi Dostawca. W razie zarządzenia szczególnych środków przez odpowiedni organ (w szczególności segregację, sztukowanie i badanie poszczególnych części dostawy, tymczasowe składowanie na terenie zakładu, transport pod nadzorem, utylizację), wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty ponosić będzie Dostawca.
 4. Z uwagi na względy optymalnej kontroli jakości (analizy) Odbiorca będzie uprawniony do dokonania koniecznych i niezbędnych  zmian w towarze, np. łamanie, rozciąganie itp. Dostawca wyraża na to swoją zgodę.
 5. Wady dostarczonego towaru Dostawca winien usunąć niezwłocznie na własny koszt. W razie niemożności, niedopuszczalności, niewykonalności usunięcia wady lub gdy usunięcie zaistniałych wad nie jest zwyczajowo przyjęte i nie osiągnięto jednomyślnej zgody na dokonanie i wysokość obniżenia ceny towaru, Odbiorca może żądać niezwłocznej bezpłatnej dostawy zastępczej. Zgłoszona reklamacja jest traktowana jako zasadna, jeżeli Dostawca nie sprzeciwił się jej w terminie dwóch dni roboczych od jej otrzymania.
 6. Jeżeli Dostawca niezwłocznie nie zadośćuczyni swojemu obowiązkowi usunięcia wad lub dokonania dostawy zastępczej, Odbiorca będzie uprawniony, bez wyznaczania dodatkowego terminu, do skorzystania z ustawowych uprawnień z tytułu rękojmi.
 7.  Dostawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z reklamacją.
 8. Przy powtórnej wadliwej dostawie Odbiorca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i obciążenia Dostawcy karą umowną 30% wartości wadliwej dostawy.
 9.  W przypadku, w którym wadliwa dostawa spowoduje konieczność dokonania nadzwyczajnej  kontroli całego dostarczonego towaru, koszty tej kontroli pokrywa Dostawca.
 1. Odpowiedzialność Odbiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy ograniczona jest tylko i wyłącznie do szkody rzeczywistej poniesionej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, a także tylko do zdarzeń wywołujących szkodę, które były spowodowane wyłączną winą Odbiorcy.
 1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji i dokumentów otrzymanych od drugiej Strony w związku z realizacją zamówień.
 2. Bez pisemnej zgody Odbiorcy, Dostawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z zawartych umów na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWZ stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4.  Zawarcie, interpretacja umów i postanowień OWZ a także ważność i wykonanie zobowiązań stron, podlegają przepisom prawa polskiego.
 5. Jeżeli nastąpi stwierdzenie nieważności poszczególnych postanowień OWZ, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień chyba że strony postanowią inaczej.
 6. Sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów zawieranych na warunkach określonych w OWZ jest sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy.